Abhyang Snana Mantra (अभ्यंग स्नान मन्त्र)

Vaidik Mantra's

Deepawali Puja Mantra

Deepawali Puja Mantra 1. Govatsa Dwadashi Mantra (गोवत्स द्वादशी मन्त्र) Arghya Mantra (अर्घ्य मन्त्र) क्षीरोदार्णवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते। सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्यं नमो नमः॥

Read More