Deepawali Puja Mantra

Deepawali Puja Mantra 1. Govatsa Dwadashi Mantra (गोवत्स द्वादशी मन्त्र) Arghya Mantra (अर्घ्य मन्त्र) क्षीरोदार्णवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते। सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्यं नमो नमः॥

Read more