Bagalamukhi Mantra

Ekakshari Mantra (1 Syllable Mantra) ह्लीं॥ Hleem॥ Tryakshar Mantra (3 Syllables Mantra) ॐ ह्लीं ॐ॥ Om Hleem Om॥ Chaturakshar Mantra

Read more